Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Тип за претплата:
Интернет пристап во траење од 12 месеци до Базата на прописи и интегралните изданија на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за еден корисник

Цена: 15500,00 ден. Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 264,00 ден.
Вкупно за плаќање: 15764,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата