Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
Маре Богева Мицовска, Марија Јовановска, Александа
2009
Лексиконот содржи широк дијапазон на поими, директно или индиректно поврзани со јавните набавки, кои се сретнуваат во облигациите, управното право, трговското право и меѓународната трговија, европските интеграции и европското право,...

Цена: 400,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 7,00 ден.
Вкупно за плаќање: 407,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата