Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
пречистен текст
2009
Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање и престанок на право на азил на странец или лице без државјанство кој бара признавање право на азил во РМ...

Цена: 15,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 0,00 ден.
Вкупно за плаќање: 15,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата