Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

2007
Со Законот за Државно правобранителство се уредуваат организацијата и надлежноста на Државното правобранителство на РМ, условите и постапката за именување и разрешување на државниот правобранител на РМ и државните правобранители...

Цена: 50,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 1,00 ден.
Вкупно за плаќање: 51,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата