Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО

2000
-Конвенција за трансфер на осудени лица- Европска конвенција за екстрадиција- Европска конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја

Цена: 80,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 1,00 ден.
Вкупно за плаќање: 81,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата