Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА
Томе Велковски -содржи и вовед, коментар и прилози
2012
Со овој Закон, всушност, се уредуваат: вршењето процена, областите, условите и начинот на вршењето процена, субјектите што вршат процена...

Цена: 600,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 10,00 ден.
Вкупно за плаќање: 610,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата