Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
редаккциски пречистен текст
2008
Овој закон ги утврдува правилата со кои се осигурува никој невин да не биде осуден, а на виновникот да му се изрече кривична санкција под условите што ги предвидува Кривичниот законик и врз основа на законито спроведената постапка.

Цена: 45,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 1,00 ден.
Вкупно за плаќање: 46,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата