Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА

2008
Со Законот за вонпарнична постапка се утврдуваат правилата на постапката според кое судовите постапуваат и одлучуваат за личните, семејните, имотните и другите правни состојби и односи определени со овој или со друг закон.

Цена: 200,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 3,00 ден.
Вкупно за плаќање: 203,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата