Објава за изгубен документ

Документ
Цена
1. Диплома / Diplomë40 ден Објави
2. Индекс / Indeks 40 ден Објави
3. Свидетелство / Dëftesë40 ден Објави
4. Студентска легитимација / Librezë/Legjitimacion studenti40 ден Објави
5. *** Објава на неважечки Пасош преку ДКП-ата (Амбасади и Конзулати) / Shpallje e dokume75 ден Објави
ИНФО/INFO
Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.
Të dhënat për numrin e dokumentit, të cilin dëshironi të shpallni si të pavlefshëm, mund t’i merrni nga institucioni i cili e ka lëshuar dokumentin

Нарачка за претплати

Претплата
Цена
No data to display

Нарачка за изданија

Издание
Цена
ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА200 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ399 ден Нарачај
ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО80 ден Нарачај
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА1000 ден Нарачај
ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ400 ден Нарачај
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933)500 ден Нарачај
МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА1300 ден Нарачај
ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1500 ден Нарачај
СПОРОТ ЗА ИМЕТО ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА800 ден Нарачај