Објава за изгубен документ

Документ
Цена
Диплома40 ден Објави
Индекс40 ден Објави
Свидетелство40 ден Објави
Студентска легитимација40 ден Објави
ИНФО
Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.

Нарачка за претплати

Претплата
Цена
No data to display

Нарачка за изданија

Издание
Цена
ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА200 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ399 ден Нарачај
ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО80 ден Нарачај
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА1000 ден Нарачај
ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ400 ден Нарачај
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933)500 ден Нарачај
МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА1300 ден Нарачај
ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1500 ден Нарачај
СПОРОТ ЗА ИМЕТО ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА800 ден Нарачај