Процедурата за сите услуги и изданија е во два чекори:

Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Објава за изгубен документ

Документ
Цена
Диплома40 ден Објави
Индекс40 ден Објави
Свидетелство40 ден Објави
Студентска легитимација40 ден Објави
Уверение40 ден Објави

* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.

Нарачка за претплати

Претплата
Цена
No data to display

Нарачка за изданија

Издание
Цена
ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА200 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ399 ден Нарачај
ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО80 ден Нарачај
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА1000 ден Нарачај
ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ400 ден Нарачај
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933)500 ден Нарачај
МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА1300 ден Нарачај
ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1500 ден Нарачај
СПОРОТ ЗА ИМЕТО ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА800 ден Нарачај