Процедурата за сите услуги и изданија е во два чекори:

Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Објава на документ за неважечки

Документ
Цена
1. Диплома / Diplomë40 ден Објави
2. Индекс / Indeks 40 ден Објави
3. Свидетелство / Dëftesë40 ден Објави
4. Студентска легитимација / Librezë/Legjitimacion studenti40 ден Објави
5. *** Објава на неважечки Пасош преку ДКП-ата (Амбасади и Конзулати) / Shpallje e dokume75 ден Објави

* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.