Процедурата за сите услуги и изданија е во два чекори:

Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Објава за изгубен документ

Документ
Цена
Диплома40 ден Објави
Индекс40 ден Објави
Свидетелство40 ден Објави
Студентска легитимација40 ден Објави
Уверение40 ден Објави

* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.