Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Цена: 40,00 ден.

Објава за неважечки документ: Диплома       

Банкарска провизија: 1.7%- 1,00 ден.
Вкупно за наплата: 41,00 ден.

Опис (за што е дипломата).

* Податоците за Име и Презиме мора да се како во оргиналниот документ кој се пријавува за неважечки
* Внесете исправна е-маил адреса за да може да Ве контактираме во случај на проблем
* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено
* Потребно е да го внесете и точниот назив на институцијата која ви го има издадено документот кој го пријавувате за неважечки
* ЈП Службен весник на Република Македонија не превзема одговорност за точноста на податоците кои ги имате доставено

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата