Процедурата за сите услуги и изданија е во два чекори:

Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Објава за изгубен документ

Документ
Цена
Диплома40 ден Објави
Индекс40 ден Објави
Свидетелство40 ден Објави
Студентска легитимација40 ден Објави
Уверение40 ден Објави

* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено.

Нарачка за претплати

Претплата
Цена
Интегралните изданија на Интернет, тековна година7000 ден Нарачај
Интернет база 1 месец2000 ден Нарачај
Интернет база 12 месеци15500 ден Нарачај
Печатено издание10100 ден Нарачај

Нарачка за изданија

Издание
Цена
ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА15 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА200 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ15 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО50 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА10 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА45 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА-ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ200 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА1000 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ-ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР150 ден Нарачај
ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА600 ден Нарачај
Page 1 of 3 (26 items)Prev[1]23Next